Text Box:

ANZENBERGER

 

Profesionálna čistiaca chémia, technika a autokozmetika

Copyright 2007 - 2009 ANB s.r.o. 

Slovensko

 

Skôr ako začnete používať túto webovú lokalitu, pozorne si prečítajte tieto podmienky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s uvedenými podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú lokalitu.

 

 

Používanie lokality

 

Spoločnosť Anzenberger ("ANB") umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality (ďalej "Lokalita") iba pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály z tejto lokality na verejné alebo komerčné účely. Používanie materiálov na ďalších webových lokalitách alebo v sieťovom počítačovom prostredí na akýkoľvek účel je zakázané. Materiály na tejto Lokalite sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov z tejto Lokality môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. Ak porušíte Podmienky, vaše oprávnenie používať Lokalitu sa zruší a všetky prevzaté a vytlačené materiály musíte okamžite zničiť.

 

 

Odmietnutie právnej zodpovednosti

 

Materiály a služby tejto lokality sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky vrátanie záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva. Spoločnosť ANB neručí za presnosť a úplnosť materiálov ani služieb na Lokalite. Spoločnosť ANB môže kedykoľvek meniť materiály a služby na Lokalite alebo produkty a popísané ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Materiály a služby na Lokalite nemusia byť aktuálne a spoločnosť ANB sa nezaväzuje materiály a služby na Lokalite aktualizovať. Pre informácie o dostupných produktoch, programoch a službách sa prosím obráťte na info@anzenberger.sk.

 

 

Obmedzenie zodpovednosti

 

Spoločnosť ANB, jej dodávatelia ani ďalšie tretie strany spomínané na tejto lokalite v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody(vrátanie, ale nie výhradne, škôd vyplývajúcich zo straty ziskov, stratených údajov alebo prerušenia obchodnovania) vyplývajúce z používania, nemožnosti používať alebo výsledkov používania tejto lokality, akýchkoľvek webových lokalít prepojených s touto lokalitou alebo materiálov, informácií alebo služieb ktorejkoľvek z týchto lokalít, či už v dôsledku konania podľa záruky, zmluvy, nelegálneho používania alebo akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, ak bola spoločnosť ANB upozornená na možnosť takýchto škôd. Ak následkom používania materiálov, informácií alebo služieb z tejto lokality bude potrebná oprava vybavenia alebo údajov, hradíte všetky vyplývajúce náklady.

 

 

Pravidlá prepájania s webovými lokalitami ANB

 

Lokalita, ktorá je prepojená s webovou lokalitou ANB:

 

- môže byť prepojená s obsahom, ale nemôže ho kopírovať,

- nemala by vytvárať prostredie prehľadávača alebo okraja okolo obsahu,

- nemala by naznačovať, že spoločnosť ANB schvaľuje príslušnú spoločnosť alebo jej produkty,

- nemala by nesprávne vykladať svoj vzťah so spoločnosťou ANB,

- nemala by predkladať nepravdivé informácie o produktoch a službách,

- nemala by používať logo ANB bez povolenia ANB,

- nemala by ponúkať obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný, urážajúci alebo kontroverzný, a mala by ponúkať iba obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Podmienky používania